Login 
มิถุนายน 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(22)           1 2
(23) 3 4 5 6 7 8 9
(24) 10 11 12 13 14 15 16
(25) 17 18 19 20 21 22 23
(26) 24 25 26 27 28 29 30
สิงหาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(31)       1 2 3 4
(32) 5 6 7 8 9 10 11
(33) 12 13 14 15 16 17 18
(34) 19 20 21 22 23 24 25
(35) 26 27 28 29 30 31  
กรกฎาคม 2018
แผนปฎิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสบเมย


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: ทั้งหมด

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK27 01
02
ดูเหตุการณ์นี้โปรมแกรม TBCM Online
ดูเหตุการณ์นี้ติดตามผู้สูงอายุ
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค
03
ดูเหตุการณ์นี้ประเมินรพ.สต.ติดดาว
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค
ดูเหตุการณ์นี้อบรมข้อมูล-43แฟ้ม-รพ.สบเมย
04
ดูเหตุการณ์นี้อบรมข้อมูล-43แฟ้ม-รพ.สบเมย
ดูเหตุการณ์นี้โปรมแกรม TBCM Online
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมทีมนำ HA รพ.สบเมย
05
ดูเหตุการณ์นี้อบรมข้อมูล-43แฟ้ม-รพ.สบเมย
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมทันตบุคลากร
ดูเหตุการณ์นี้conference case รพ.สบเมย
ดูเหตุการณ์นี้รับการนิเทศ สสจ.มส.
06
ดูเหตุการณ์นี้เยี่ยมบ้าน
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม รพ.สบเมย
ดูเหตุการณ์นี้อบรมการบันทึกและจัดการข้อมูล
ดูเหตุการณ์นี้รณรงค์สิ่งแวดล้อม
07
WK28 08
09
ดูเหตุการณ์นี้โปรมแกรม TBCM Online
ดูเหตุการณ์นี้ตรวจฟันเด็กในศพด.3แห่ง
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค
ดูเหตุการณ์นี้อนามัยโรงเรียน
ดูเหตุการณ์นี้อนามัยโรงเรียน
10
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-แม่หลุย
ดูเหตุการณ์นี้โปรมแกรม TBCM Online
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมHA- รพ.สบเมย
11
ดูเหตุการณ์นี้โปรมแกรม TBCM Online
ดูเหตุการณ์นี้อนามัยโรงเรียน
12
ดูเหตุการณ์นี้โปรมแกรม TBCM Online
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมกลุ่มการพยาบาล- รพ.สบเมย
ดูเหตุการณ์นี้ตรวจร้านอาหาร
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-แม่เงา
13
ดูเหตุการณ์นี้ให้ความรู้เรื่องไข้เลือดออก
ดูเหตุการณ์นี้เยี่ยมบ้าน
ดูเหตุการณ์นี้นิเทศ MCH รพ.สบเมย
14
WK29 15
16
ดูเหตุการณ์นี้โปรมแกรม TBCM Online
ดูเหตุการณ์นี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่ายNCD
ดูเหตุการณ์นี้อนามัยโรงเรียน
17
ดูเหตุการณ์นี้โปรมแกรม TBCM Online
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-แม่ทะลุ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมระบบข้อมูล-สสจ.มส.
18
ดูเหตุการณ์นี้โครงการพระราชดำริ
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมระบบข้อมูล-สสจ.มส.
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-แม่คะตวน
ดูเหตุการณ์นี้สร้างภาคีและเครือข่าย
ดูเหตุการณ์นี้ประชุมทีมนำ HA รพ.สบเมย
19
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม Thai COC
ดูเหตุการณ์นี้ฉีดInfiuenaza
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-แม่เกาะ
20
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม Thai COC
ดูเหตุการณ์นี้ตรวจร้านอาหาร
21
WK30 22
ดูเหตุการณ์นี้เข้าร่วมประชุม จ.น่าน
23
ดูเหตุการณ์นี้ฉีดInfiuenaza
ดูเหตุการณ์นี้ไปเป็นวิทยากร
ดูเหตุการณ์นี้เข้าร่วมประชุม จ.น่าน
24
ดูเหตุการณ์นี้ฉีดInfiuenaza
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-แม่สวด
ดูเหตุการณ์นี้คัดกรองวัณโรค
ดูเหตุการณ์นี้อนามัยโรงเรียน
ดูเหตุการณ์นี้เข้าร่วมประชุม จ.น่าน
25
ดูเหตุการณ์นี้ฉีดInfiuenaza
ดูเหตุการณ์นี้อนามัยโรงเรียน
ดูเหตุการณ์นี้ออกหน่วยทันตกรรม-แม่สวด
ดูเหตุการณ์นี้เข้าร่วมประชุม จ.น่าน
26
ดูเหตุการณ์นี้ฉีดInfiuenaza
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม PCT รพ.สบเมย
27
28
WK31 29
30
31
ดูเหตุการณ์นี้สร้างภาคีและเครือข่าย