Login 
พฤษภาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(18)     1 2 3 4 5
(19) 6 7 8 9 10 11 12
(20) 13 14 15 16 17 18 19
(21) 20 21 22 23 24 25 26
(22) 27 28 29 30 31    
กรกฎาคม 2018
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
(27) 1 2 3 4 5 6 7
(28) 8 9 10 11 12 13 14
(29) 15 16 17 18 19 20 21
(30) 22 23 24 25 26 27 28
(31) 29 30 31        
มิถุนายน 2018
แผนปฎิบัติงานเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสบเมย


ประเภทหมวด:
ประเภทหมวด: กลุมงานการพยาบาล

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
WK22           01
02
WK23 03
04
ดูเหตุการณ์นี้อบรมอาสาสมัครชุมชน(อสช)-เลโค๊ะ
05
06
07
08
ดูเหตุการณ์นี้อบรมปฎิทินออนไลน์-รพ,สบเมย
ดูเหตุการณ์นี้อบรมการบันทึกปฎิทินออนไลน์-รพ....
ดูเหตุการณ์นี้อบรม CPR.-รพ.สบเมย
09
WK24 10
11
ดูเหตุการณ์นี้อบรม mch-อุมโล๊ะ
12
ดูเหตุการณ์นี้อบรม mch-อุมโล๊ะ
13
14
15
ดูเหตุการณ์นี้ประชุม MCH bord -รพ.สบเมย
16
WK25 17
18
ดูเหตุการณ์นี้อบรมพัฒนาการเด็ก-อบต.สบเมย
19
ดูเหตุการณ์นี้อบรม SAR-กทม.
ดูเหตุการณ์นี้อบรม อสม.คัดกรอง TB.-ผาผ่า
20
ดูเหตุการณ์นี้อบรม SAR-กทม.
21
ดูเหตุการณ์นี้อบรม SAR-กทม.
22
ดูเหตุการณ์นี้อบรม SAR-กทม.
23
WK26 24
25
26
ดูเหตุการณ์นี้อบรม ความเสี่ยง-กทม.
27
ดูเหตุการณ์นี้อบรม ความเสี่ยง-กทม.
28
ดูเหตุการณ์นี้อบรม ความเสี่ยง-กทม.
29
ดูเหตุการณ์นี้อบรม ความเสี่ยง-กทม.
30